3-р багийн тодорхойлолт

Алтан овоо баг нь 2014 оны жилийн эцсийн хүн ам малын тооллогоор 227 өрх 798 хүн амтай. Нийт 76042 мал тоолуулсан. Үүнээс:

Адуу-7762,

 Үхэр-5674

Хонь-36361

Ямаа- 26241

Нийт 231 өрх, 798 хүн амтай байгаа. 2015 онд хамгийн олон мал тоолуулсан өрх Ч. Мөнх-Очир-2364, мянгат малчин- 15, Улсын сайн малчин-2, Аймгийн сайн малчин-8, Самбуугийн нэрэмжит малчин-3, Сумын сайн салчин-2. 2015 онд “Буман хонь”-ны баярт тэргүүн байр эзэлсэн. 2015 оны сумын тэргүүний баг юм.