МУ-ын Засгийн газрын 394-р тогтоолын дагуу хонь, тэмээний ноосыг үндэсний боловсруулах үйлдвэрт тушаасан малчдын бүрдүүлэх материал
Нийгмийн халамжийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх материал
Хөгжлийн бэршээлтэй иргэнд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх материал
Ахмадын зориулалттай амралт, сувиллын газарт амарах эрхийн бичгийг хөнгөлөлтэй олгоход бүрдүүлэх материал
Ахмад настанд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх матерал
Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхэд мөнгөн тэтгэмж олгоход бүрдүүлэх материал
Шинээр газар өмчилж авахад бүрдүүлэх материал
Шинээр гүн өрмийн худаг гарахад бүрдүүлэх матераил
Иргэний үнэмлэхний бүртгэл
Шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгүүлэх материал
Нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Үрчилсэнийг бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Овог эцэг, эхийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд. Бүрдүүлэх материал
Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд. Бүрдүүлэх материал
Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсөний бүртгэлд бүртгүүлэхэд, бүрдүүлэх материал